Sviatosti

Sviatosti sú viditeľné znaky založené Ježišom Kristom, ktoré sprostredkujú neviditeľnú Božiu milosť.

Sviatosť krstu

Krst je prvá zo sviatostí, ktorá uvádza do kresťanského života. Spolu so sviatosťou birmovania a Eucharistiou tvorí iniciačné sviatosti, teda sviatosti, ktorými vstupujeme do kresťanského života.

 • Sviatosť krstu sa má prijímať vo farnosti, kde býva ten, kto má prijať krst. Podľa miesta kánonického pobytu (miesta bývania, nie trvalého alebo prechodného pobytu!).
 • Ak sú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné prijať sviatosť krstu vo vlastnej farnosti, je možné prijať sviatosť aj v inej farnosti, na základe povolenia – licencie z vlastnej farnosti. (Túto licenciu si vybavte až po dohode krstu v niektorej farnosti.)
 • Príprava krstu dospelého sa informujte v kancelárií Farského úradu.
 • Vo Farskom kostole Panny Márie v Kysuckom Novom Meste vysluhujeme sviatosť krstu v sobotu o 11:00, prípadne podľa dohody. Krstná náuka je o 9:00 v kancelárii farského úradu.
 • Krst dieťaťa je potrebné vopred nahlásiť v kancelárii farského úradu v úradných hodinách, (Po, Ut, St, Pi 16:00-17:00) alebo podľa dohody cez telefón.
 • Krst nahlasuje jeden z rodičov (nie iný príbuzný dieťaťa !!!).
 • K zápisu prineste rodný list dieťaťa – k nahliadnutiu.
 • Krstným rodičom môže byť: pobirmovaný katolík, žijúci príkladným kresťanským životom, ktorý má aspoň 16  rokov. Krstným rodičom nemôže byť osoba žijúca v ťažkom hriechu (napríklad rozvedení a znovu civilne zosobášení, ani takí, čo žijú len v civilnom manželstve alebo vo voľných partnerských vzťahoch). Ako svedok krstu môže byť spolu s jedným krstným rodičom zapísaný v matrike aj pokrstený nekatolík.

Sviatosť birmovania

Birmovanie spolu s krstom a Eucharistiou tvoria vstup do kresťanského života. Pojem birmovanie znamená posilňovať, upevňovať, zakladať.

 • Vo farnosti sa vysluhuje každý rok. Prihlásiť sa môžu žiaci 9. ročníka a starší. Príprava prebieha približne jeden rok formou stretnutí v skupinkách a iných akcií pre mladých.
  Termín prihlasovania je vyhlásený vo farských oznamoch.

Sviatosť Eucharistie

Eucharistia z gréckeho slova „eucharistein“ znamená „ďakovať“, „vzdávať vďaky“. Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života.

Prvé sväté prijímanie býva každoročne vo veľkonočnom období. Na prijatie sviatosti sa môžu prihlásiť aj dospelí, ktorí ešte neprijali túto sviatosť.

Rozpis svätých omší si pozrite v aktuálnych oznamoch.

Sviatosť pokánia

Pokánie znamená obrátenie sa človeka od zla k dobru, od hriechu k čnosti. Sviatosť pokánia je znakom Božieho odpustenia prostredníctvom Cirkvi, ktorý nám dal Pán Ježiš.

 • Spovedáme pol hodiny pred každou sv. omšou, okrem nedele. Počas prvopiatkového týždňa sa vysluhuje ako zvyčajne, okrem toho vo farskom kostole Panny Márie v stredu a v piatok od 16.30 do 18.00 hod. V Radoli vo štvrtok od 17.00 hod.

Sviatosť manželstva

Manželstvo je právne uznané spoločenstvo života medzi mužom a ženou. Pán Boh ustanovil prirodzené, monogamné manželstvo. Boh manželstvo schvaľuje a žehná mu. Ježiš Kristus ho povyšuje na sviatosť.

 • Spovedáme pol hodiny pred každou sv. omšou, okrem nedele. Počas prvopiatkového týždňa sa vysluhuje ako zvyčajne, okrem toho vo farskom kostole Panny Márie v stredu a v piatok od 16.30 do 18.00 hod. V Radoli vo štvrtok od 17.00 hod.
 • Vysluhuje sa prevažne v sobotu popoludní. Zápis je kedykoľvek v úradných hodinách na farskom úrade.
 • Sviatosť manželstva sa má uzatvárať vo farnosti, do ktorej patrí jeden zo snúbencov podľa miesta kánonického pobytu (miesta reálneho bývania, nie trvalého alebo prechodného pobytu!). Ak sú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné prijať sviatosť manželstva vo farnosti jedného zo snúbencov, je možné prijať sviatosť aj v inej farnosti na základe povolenia – licencie z farnosti jedného zo snúbencov. Túto licenciu si vybavte až po dohode sobáša v niektorej farnosti.
 • V prípade, že aspoň jeden zo snúbencov býva vo Farnosti Panny Márie v Kysuckom Novom Meste a chcete uzatvoriť manželstvo v našej farnosti, oznámte nám to minimálne 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša. Pri spisovaní zápisnice musia byť osobne prítomní obidvaja snúbenci.
 • Pred sobášom je potrebné absolvovať prípravu vo forme Kurzov prípravy na manželstvo. Registráciu a informácie nájdete na webovej stránke www.domanzelstva.sk.
 • Ďalšie podrobnosti o prijatí sviatosti manželstva získate v kancelárii Farského úradu.

Sviatosť kňazstva

Sviatosť vysviacky alebo kňazstva je sviatosťou služby spoločenstvu a je ustanovená pre spásu iných. Informácie o možnosti vstupu do Kňazského seminára dostanete u kňaza farnosti.

Sviatosť pomazania nemocných

Pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba ich povzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu.“ (Lumen gentium, 11)

 • Toto sväté pomazanie chorých ustanovil Pán Ježiš ako skutočnú a pravú sviatosť Nového zákona. Marek vo svojom evanjeliu naznačil, ale apoštol Jakub ju veriacim odporučil a urobil ju známou. (por. KKC 1511)
 • Pomazanie chorých nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života, preto je vhodný čas na jej prijatie už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti. (por. KKC 1514) Z týchto dôvodov možno o sviatosť pomazania chorých možno požiadať individuálne na farskom úrade alebo v sakristii kostola.
 • Kňaza ku chorým, ktorí sú v nemocnici, volajte v naliehavých prípadoch kedykoľvek, v ostatných prípadoch nechajte odkaz s menom a priezviskom chorého, oddelením a číslom izby, kde je hospitalizovaný. Informácie a telefónne čísla vám poskytnú v nemocnici.

Nemocnica v Čadci: 0911 811 345, Nemocnica v Žiline: 0903 982 333

© 2017 DP