Sviatosti

Sviatosti sú viditeľné znaky založené Ježišom Kristom, ktoré sprostredkujú neviditeľnú Božiu milosť. 

Sviatosť krstu Sviatosť krstu

 • Krst je prvá zo sviatostí, ktorá uvádza do kresťanského života. Spolu so sviatosťou birmovania a Eucharistiou tvorí iniciačné sviatosti, teda sviatosti, ktorými vstupujeme do kresťanského života.
 • Sviatosť krstu sa má prijímať vo farnosti, kde býva ten, kto má prijať krst. Podľa miesta kánonického pobytu (miesta bývania, nie trvalého alebo prechodného pobytu!).
 • Ak sú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné prijať sviatosť krstu vo vlastnej farnosti, je možné prijať sviatosť aj v inej farnosti, na základe povolenia - licencie z vlastnej farnosti. (Túto licenciu si vybavte až po dohode krstu v niektorej farnosti.)
 • Príprava krstu dospelého prebieha dva roky individuálnou alebo skupinovou formou (v závislosti od počtu záujemcov) po dohode farára s katechumenom. V prípade záujmu sa informujte v kancelárií Farského úradu.
 • Krst detí do siedmeho roku života zvyčajne vysluhujeme prvú nedeľu a tretiu sobotu v mesiaci.
 • Krst dieťaťa je potrebné vopred nahlásiť v kancelárii farského úradu.
 • Krst nahlasuje jeden z rodičov (nie iný príbuzný dieťaťa !!!).
 • K zápisu prineste kópiu rodného listu dieťaťa.
 • Krstná náuka sa koná v sobotu pred vysluhovaním sviatosti krstu o 09.00 hod.
 • Krstným rodičom môže byť: pobirmovaný katolík, žijúci príkladným kresťanským životom, ktorý má aspoň 16  rokov. Krstným rodičom nemôže byť osoba žijúca v ťažkom hriechu (napríklad rozvedení a znovu civilne zosobášení, ani takí, čo žijú len v civilnom manželstve alebo vo voľných partnerských vzťahoch). Ako svedok krstu môže byť spolu s jedným krstným rodičom zapísaný v matrike aj pokrstený nekatolík.
 • Vo Farskom kostole Panny Márie v Kysuckom Novom Meste vysluhujeme sviatosť krstu v prvú nedeľu v mesiaci pri svätej omši o 10.30 hod. a tretiu sobotu v mesiaci pri svätej omši o 18.00 hod. Krstná náuka býva v sobotu o 09.00 hod. na farskom úrade.
 • Aktuálne termíny krstu sú vyhlásené vo farských oznamoch.

Sviatosť birmovania Sviatosť birmovania

 • Birmovanie spolu s krstom a Eucharistiou tvoria vstup do kresťanského života. Pojem birmovanie znamená posilňovať, upevňovať, zakladať.
 • Vo farnosti sa vysluhuje každý rok. Prihlásiť sa môžu žiaci 9. ročníka a starší. Príprava prebieha približne jeden rok formou stretnutí v skupinkách a iných akcií pre mladých. Termín prihlasovania je vyhlásený vo farských oznamoch.

Sviatosť eucharistie Sviatosť eucharistie

Výraz Eucharistia z gréckeho slova „eucharistein“ znamená „ďakovať“, „vzdávať vďaky“. Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života.

Prvé sväté prijímanie býva každoročne vo veľkonočnom období. Na prijatie sviatosti sa môžu prihlásiť aj dospelí, ktorí ešte neprijali túto sviatosť.

Rozpis svätých omší:

Deň KNMRadoľa (letné obdobie)Radoľa (zimné obdobie)
Pondelok: 18.00 hod.
Utorok: 06.30 hod. 19.00 hod. 17.00 hod.
Streda: 06.30
 18.00 hod.
Štvrtok: 06.30 hod. Radoľa v prvopiatkovom týždni
19.00 hod.
17.00 hod.
Piatok: 06.30
 18.00 hod.
Sobota: 18.00 hod.
Nedeľa: 07.30
09.00
10.30 hod.
09.00 hod. 09.00 hod.
V prikázané sviatky v deň pracovného pokoja sú sväté omše ako v nedeľu, v pracovné dni v KNM 06.30 a 18.00 hod. V Radoli 19.00 hod. (letné obdobie), 17.00 hod. (zimné obdobie)

Sviatosť zmierenia Sviatosť zmierenia

 • Pokánie znamená obrátenie sa človeka od zla k dobru, od hriechu k čnosti. Sviatosť pokánia je znakom Božieho odpustenia prostredníctvom Cirkvi, ktorý nám dal Pán Ježiš.
 • Spovedáme pol hodiny pred každou sv. omšou, okrem nedele. Počas prvopiatkového týždňa sa vysluhuje ako zvyčajne, okrem toho vo farskom kostole Panny Márie v stredu a v piatok od 16.00 do 18.00 hod. V Radoli vo štvrtok hodinu pred svätou omšou.

Sviatosť manželstva Sviatosť manželstva

 • Manželstvo je právne uznané spoločenstvo života medzi mužom a ženou. Pán Boh ustanovil prirodzené, monogamné manželstvo. Boh manželstvo schvaľuje a žehná mu. Ježiš Kristus ho povyšuje na sviatosť.
 • Vysluhuje sa prevažne v sobotu popoludní. Zápis je kedykoľvek v úradných hodinách na farskom úrade. 
 • Sviatosť manželstva sa má uzatvárať vo farnosti, do ktorej patrí jeden zo snúbencov podľa miesta kánonického pobytu (miesta reálneho bývania, nie trvalého alebo prechodného pobytu!). Ak sú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné prijať sviatosť manželstva vo farnosti jedného zo snúbencov, je možné prijať sviatosť aj v inej farnosti na základe povolenia - licencie z farnosti jedného zo snúbencov. Túto licenciu si vybavte až po dohode sobáša v niektorej farnosti.
 • V prípade, že aspoň jeden zo snúbencov býva vo Farnosti Panny Márie v Kysuckom Novom Meste a chcete uzatvoriť manželstvo v našej farnosti, oznámte nám to minimálne 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša. Pri spisovaní zápisnice musia byť osobne prítomní obidvaja snúbenci.
 • Pred sobášom je potrebné absolvovať prípravu vo forme Kurzov prípravy na manželstvo. Registráciu a informácie nájdete na webovej stránke www.domanzelstva.sk.
 • Ďalšie podrobnosti o prijatí sviatosti manželstva získate v kancelárii Farského
 • úradu.

Sviatosť kňazstva Sviatosť kňazstva

 • Sviatosť vysviacky alebo kňazstva je sviatosťou služby spoločenstvu a je ustanovená pre spásu iných. Informácie o možnosti vstupu do Kňazského seminára dostanete u kňaza farnosti.

Sviatosť pomazania Sviatosť pomazania chorých

 • „Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba ich povzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu." (Lumen gentium, 11)
 • Toto sväté pomazanie chorých ustanovil Pán Ježiš ako skutočnú a pravú sviatosť Nového zákona. Marek vo svojom evanjeliu naznačil, ale apoštol Jakub ju veriacim odporučil a urobil ju známou. (por. KKC 1511)
 • Pomazanie chorých nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života, preto je vhodný čas na jej prijatie už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti. (por. KKC 1514) Z týchto dôvodov možno o sviatosť pomazania chorých možno požiadať individuálne na farskom úrade alebo v sakristii kostola.
 • Kňaza ku chorým, ktorí sú v nemocnici, volajte v naliehavých prípadoch kedykoľvek, v ostatných prípadoch nechajte odkaz s menom a priezviskom chorého, oddelením a číslom izby, kde je hospitalizovaný. Informácie a telefónne čísla vám poskytnú v nemocnici.
   Nemocnica v Čadci: 0911 811 345
   Nemocnica v Žiline: 0903 982 333
© 2017 DP